ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ

Ватрогасним апаратом се не може угасити велики пожар, тј. пожар у разбукталој фази. Али се зато њиме може спријечити да дође до тако великог пожара, јер пожар се може (и мора) угасити у почетку.

И зато је нужно да ватрогасни апарат буде спреман и исправан у свако доба дана и ноћи, јер никад се не зна када и гдје може букнути пожар. А уколико се на вријеме не реагује или се нема исправна опрема, посљедице могу бити катастрофалне.

Зато је потребно редовно контролисати противпожарне апарате од стране стручне особе у овлаштеним радионицама за сервисирање ватрогасних апарата.најмање једном годишње, или одмах након употребе истих. Противпожарни апарат се мора обавезно после активирања одњети на сервисирање.

ИЗБОР ВАТРОГАСИХ АПАРАТА

Избор ватрогасних апарата се обавља према Правилнику о одржавању и избору ватрогасних апарата

Потребан број, врста и величина ватрогасних апарата одређује се у складу са класом пожара који може настати на објекту и прорачуном пожарног оптерећења објекта.

Ватрогасни апарати се морају постављати у објекте и у случају кад имају уграђену стабилну инсталацију за гашење пожара и хидрантску мрежу.

Јединични ватрогасни апарат је пријеносни или превозни апарат који садржи средство за гашење које се под притиском избацује из спремника апарата.

Јединични ватрогасни апарат је апарат којиме одређујемо потребну количину средства за гашење неког пожара.

Јединични апарати за површине до 20 м2 су:

прах 6 кг,
пјена 6 литара,
вода 6 литара,
и у посебним условима ЦО2 3 кг.
Јединични апарати за површине веће од 20 м2 су:

прах 9 кг,
пјена 9 литара,
вода 9 литара,
и у посебним условима ЦО2 5кг.
У објектима високог пожарног оптерећења на сваких 500 м2 броју апарата из таблице 1 треба додати по један превозни апарат на прах 50 кг или зрачну пјену 50 кг.

Предузећа и друге правне особе које су по одредбама Закона о заштити од пожара, дужне донијети “План заштите од пожара” (сврстане у И и ИИ категорију угрожености од пожара). Избор ватрогасних апарата обављају на темељу процјене угрожености и тог нормативног акта. За објекте сврстане у ИИИ и ИВ категорију угрожености од пожара, потребна количина ватрогасних апарата одређује се на темељу величине простора који се жели штитити и пожарног оптерећења.

Ватрогасни апарати се морају поставити на уочљивим и лако доступним мјестима, у близини могућег избијања пожара (пријеносни на висини не већој од 1,5 метара).

У зависности о врсти материјала или простора који се штити (класе пожара А, Б, Ц, Д,) одабире се средство за гашење који се ставља у спремник апарата.

Врсте средстава за гашење који су у примјени у ватрогасним апаратима су:

прах (различитих врста за различите класе пожара),
угљикдиоксид – ЦО2,
вода,
пјена.
Ватрогасни апарати се употребљавају за ефикасно гашење почетних пожара на возилима, стамбеним и грађевинским објектима, мјестима јавних окупљања, као и осталим просторима на којима пријети опасност од избијања пожара.

ПРЕПОРУКЕ ЗА НАБАВКУ ОПТИМАЛНОГ БРОЈА ПП АПАРАТА

Напомена: Ове препоруке су информативног карактера и не могу се користити као основа за израду пројеката и планова за заштиту од пожара.

У зависности од пожарног оптерећења и површине објекта препоручујемо следећи број апарата, а као јединични апарат узима се С-9 или ЦО2 од 5 кг.

НИСКО ПОЖАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ (стамбене зграде, школе, болнице, хотели, паркиралишта…)

2 ком до 100м2
3 ком за 150 м2
4 ком за 150-300 м2
6 ком за 300-500 м2
8 ком за 500-1000 м2
10 ком за 1000-2000 м2
15 ком за 2000-4000 м2
25 ком за 4000-8000 м2
30 ком за 8000-10000 м2

СРЕДЊЕ ПОЖАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ (метална индустрија, механичке радионице, сервиси, биоскопи, железничке и аутобуске станице, трговине намештајем и сл.)

2 ком до 100м2
4 ком за 150 м2
5 ком за 150-300 м2
7 ком за 300-500 м2
10 ком за 500-1000 м2
15 ком за 1000-2000 м2
25 ком за 2000-4000 м2
40 ком за 4000-8000 м2
58 ком за 8000-10000м2
ВИСОКО ПОЖАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ (рафинерије, хемијска индустрија, индустрија гуме, текстила, прерада дрвета, лакирнице, бензинске и плинске станице и сл)

3 ком до 100м2
5 ком за 150 м2
7 ком за 150-300 м2
10 ком за 300-500 м2
15 ком за 500-1000 м2
25 ком за 1000-2000 м2
50 ком за 2000-4000 м2
90 ком за 4000-8000 м2
110 ком за 4000-10000 м2
ЗА ВОЗИЛА У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ:

Путничко возило – 1 комад С-1
Путничко возило са погоном на ЛПГ – 1комад С-2
Таxи возило – 1 комад С-2
Комби возило – 1 комад С-2
Аутобус до 21 седишта – 2 комада С-2
Аутобус од 21-50 седишта – 1 комад С-2 и 1 комад С-6
Аутобус преко 50 седишта – 2 комада С-6
Теретно возило до 2,5 т – 1 комад С-2
Теретно возило од 2,5 т до 5 т – 1 комад С-6
Теретно возило од 5-10 т – 1 комад С-6
Теретно возило преко 10 т – 2 комада С-6
Специјална возила – 1-3 комада С-9

ОДРЖАВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ АПАРАТА

Наведеним Правилником одређују се радње, рокови, минимално потребна опрема и увјети за одржавање ватрогасних апарата, услови за оспособљавање радника за обављање послова одржавања ватрогасних апарата те избор врсте и количине апарата за заштиту објеката и возила која обављају јавни пријевоз.

Поједини изрази и појмови употријебљени у Правилнику имају сљедеће значење:

ватрогасни апарат је преносни или превозни апарат који садржи средство за гашење које се под притиском избацује из спремника апарата;
ватрогасни апарат с бочицом је апарат у чијем спремнику долази до радног притиска у тренутку активирања испуштањем погонског плина из бочице;
ватрогасни апарат под сталним притиском је апарат код којег се спремник стално налази под радним притиском;
спремник је посуда из које се средство за гашење избацује под притиском;
средства за гашење је твар која гаси ватру, а чија примјена је одобрена и испитана уз одређени ватрогасни апарат током атестирања;
затварач је дио апарата који бртви отвор спремника кроз који се пуни средство за гашење;
спојна цијев је савитљива цијев с прикључцима, помоћу које се средство за гашење усмјерава на ватру;
бочица је спремник погонског плина који се налази унутар спремника или на спремнику апарата и који приликом активирања доводи апарат под радни притисак;
млазница је направа која служи за усмјеравање млаза средства за гашење;
сигурносни вентил је уређај који спречава прекорачење допуштеног притиска у спремнику апарата;
успонска цијев је цијев кроз коју средство за гашење излази из спремника апарата;
узбудна цијев је цијев кроз коју погонски плин улази у спремник апарата;
стручна особа је радник(ватрогасац) који је завршио обуку и положио стручни испит прописан овим Правилником;
овлаштено предузеће или ватрогасна јединица је предузеће или ватрогасна јединица која има одобрење за обављање послова одржавања ватрогасних апарата прописано овим Правилником.
Радње и рокови одржавања

Одржавање ватрогасних апарата обухвата:

редовни преглед
периодични преглед
контролно испитивање
Редовни преглед обавља корисник апарата, а периодични преглед и контролно испитивање овлаштено предузеће или ватрогасна јединица.

Редовним прегледом се утврђује:

уочљивост апарата и доступност апарату,
опште стање апарата,
комплетност апарата,
стање пломбе затварача односно вентила.
Редовни преглед се обавља најмање једном у три мјесеца, зависно од услова смјештаја апарата, а уочене недостатке корисник је обавезан одмах отклонити сам или путем стручне особе.

Периодични преглед мора се обавити најмање једном у годину дана, а по потреби и чешће, зависно од услова смјештаја.

Периодични преглед апарата под сталним притиском обухвата:

вањски преглед општег стања апарата с обзиром на корозију и оштећења,
вањски преглед стања и комплетности свих дијелова апарата,
преглед натписа и упутства за руковање на апарату,
контролу радног притиска у апарату (осим ЦО2 апарата),
контролу исправности манометра (ако је омогућена),
извлачење осигурача и поновно пломбирање,
преглед стања спојне цијеви и млазнице уз продувавање зраком и обвезну замјену оштећених или дотрајалих дијелова и бртви,
провјеру масе средстава за гашење вагањем, те уписивање на самољепиву наљепницу која се налази на спремнику апарата
протресање апарата у обрнутом положају у сврху растресања праха,
периодични преглед апарата с бочицом обухвата радње под 1, 2, 3, 6 и 7 из претходног члана и слиједеће радње:
скидање затварача, провјеру рада механизма за активирање и свих бртви,
провјеру успонске и узбудне цијеви,
провјеру масе погонског плина у бочици вагањем,
уписивање извагане масе и датума на самољепљиву наљепницу на бочици. Препорука произвођача је да се бочице старије од 20 година одбаце.
Код апарата пуњених прахом провјерити стање праха сипкости, појаве грудица и страних тијела. Код преносних апарата затворити отвор спремника, протрести прах преокретањем и трешњом апарата. Превозне апарате полегнути и протрести. Неупотребљиви прах замијенити у цијелости са одговарајућим новим. Просијавање праха није допуштено. Наведене радње извршити у сухој затвореној просторији и у што краћем времену да се избјегне влажење праха влагом из зрака. Апарате за гашење са средством на бази воде испразнити, извршити провјеру унутрашњости спремника на корозију, те у случају да задовољава поновно напунити.Након извршеног периодичног прегледа апарат означити наљепницом. Бушењем рупа на наљепници означити мјесец и годину извршеног прегледа и шифру (ознаку) стручне особе која је извршила преглед. Приликом замјене наљепнице, код периодичног прегледа, на нову наљепницу пренијети годину претходног контролног испитивања. Уочене недостатке стручна особа је обвезна у потпуности отклонити, односно неисправне дијелове замијенити искључиво одговарајућим резервним дијеловима произвођача апарата и средством за гашење, односно резервним дијеловима одобреним за употребу од стране произвођача апарата. У сваком другом случају апарат се мора уклонити из употребе.

Vatrogasni Savez RS