О Савезу

Ватрогасни савез РС је организационо подијељен на пет регија, ради ефикаснијег дјеловања на нижем нивоу организације. Свака регија, између осталог путем координатора регије доставља тражене податке и информације у сједиште Ватрогасног савеза Републике Српске.

ВСРС

Регије Ватрогасног савеза РС

РЕГИЈА

Бањалука

РЕГИЈА

Добој

Регија

Бјељина

Регија

Источно Сарајево

Регија

Требиње

Ватрогасни савез Републике Српске

Ватрогасни савез РС је друштвена, невладина организација, којa је основанa ради остваривања заједничких циљева професионалних ватрогасних јединица, ватрогасних и индустријских друштава и предузетних ватрогасних јединица са подручја територије Републике Српске, у извршавању циљева и дјелатности заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара.

Ватрогасни савез РС има својство правног лица, као и статус удружења од јавног интереса за Републику Српску.

Подручје дјеловања Ватрогасног савеза РС је територија Републике Српске, а и шире, у складу са законом. Ватрогасни савез РС је основан на неодређено вријеме, дана 14.06.2000. године Одлуком о оснивању Ватрогасног савеза Републике Српске.

Ватрогасни савез РС остварује циљеве и дјелатност у складу са Законом о заштити од пожара, другим законима и Статутом, тако да:

Прати спровођење планова

заштите од пожара и предлаже мјере за унапређење ватрогаства; пружа стручну помоћ ватрогасним савезима, ватрогасним друштвима и ватрогасним јединицама;

У сарадњи са ватрогасним јединицама

и ватрогасним друштвима врши стручно оспособљавање ватрогасаца и утврђује план и програм оспособљавања руководилаца и ватрогасаца у добровољним ватрогасним јединицама;

Доноси правила

којима се регулишу поједина питања за која су чланови савеза заинтересовани да буду јединствено стварно регулисана;

Пропагира ватрогаство

и предузима мјере за његово развијање и унапређење;

Координира и усклађује активности

на унапређењу рада ватрогасних организација од заједничког интереса; даје мишљења и приједлоге савезима и другим органима за унапређење заштите од пожара и стварање услова за успјешнији рад ватрогасних организација;

Сарађује

са заинтересованим органима и организацијама на пословима од заједничког интереса заштите од пожара и ватрогаства; у сарадњи са другим надлежним органима, пружа помоћ у спашавању људи и материјалних добара угрожених пожарима и елементарним непогодама;

Даје стручна мишљења

и врши оцјену усаглашености уређаја, опреме, справа и средстава за гашење пожара, намјењених тржишту Републике Српске;

Прати развој

Савремених научно-истраживачких достигнућа у области заштите од пожара и предлаже примјене позитивних искустава из земље и иностранства;

Сарађује

приликом израде и доношења правилника, наставних планова и наставних програма за школовање и стручно оспособљавање кадрова за потребе заштите и ватрогаства;

Организује такмичења

вјежбе, савјетовања, семинаре и друге сручно-техничке активности од ширег интереса за заштиту од пожара и ватрогаство;

Обавља израде, издавање и промет

стручне и васпитно-пропагандне литературе, филмова и вршење других васпитно-пропагандних активности од ширег интереса за заштиту од пожара;

Додјељује значке

и признања појединцима и организацијама за остварене изванредне успјехе у области заштите од пожара и ватрогаства;

Представља ватрогасне

организације Републике Српске и развија сарадњу са ватрогасним организацијама других земаља;

Обавља активности

у његовању историјске традиције по питању ватрогаства и заштите од пожара те доприноси развоју и подизању нивоа опште културе, а посебно свјести грађана и др. субјеката о опасностима од пожара те њиховом спречавању и гашењу;

Врши

и друге послове за које се утврди да постоји заједнички интерес.

Органи Ватрогасног савеза РС су:

Скупштина Ватрогасног савеза РС

Као највиши орган у Ватрогасном савезу РС;
Скупштину Ватрогасног савеза РС чине 45 чланова (делегата); 

Предсједник скупштине: Горан Стојаковић

Управни одбор

Као орган управљања и изврши орган Ватрогасног савеза РС;
Управни одбор се састоји од предсједника и 4 члана.

Предсједник Управног одбора: Миле Спасојевић

Историјат ватрогаства

Историјат ватрогаства

Заштита имовине и грађана у било ком погледу увијек је представљала неопходну потребу становништва…

Чланица

Територијалних проф. јединица

Ватрогасних друштава

Привредне ватрогасно-спасилачке јединице

Vatrogasni Savez RS